blow up

แปลว่า


phrv (ลม)เริ่มพัด
phrv มากขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: รุนแรงขึ้น , ปะทุขึ้น
phrv เติมลมหรืออากาศ
ความหมายเหมือนกับ: pump up
phrv เป่าให้ไฟลุก
คำที่เกี่ยวข้อง: พัดให้ไฟลุก
phrv ระเบิดทำลาย
ความหมายเหมือนกับ: go up , send up
phrv แพ้ไม่เป็นท่า (โดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณชน)
คำที่เกี่ยวข้อง: ล้มเหลว
phrv ทำให้ใหญ่ขึ้น (เช่น รูป)
คำที่เกี่ยวข้อง: ขยาย , ขยายออก
phrv กล่าวเกินจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เกินจริง
phrv โกรธ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: tell off
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่พอใจ