blot

แปลว่า


vt ทำให้เปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: stain
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เลอะ , ทำให้เปรอะ
n รอยเปื้อน
ความหมายเหมือนกับ: stain
vt ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
n จุดด่างพร้อย(ชื่อเสียง)
ความหมายเหมือนกับ: stain , blemish
คำที่เกี่ยวข้อง: รอยตำหนิ(ชื่อเสียง)