blinking

แปลว่า


adj ซึ่งกระพริบตา

คำที่มี "blinking" ในคำ


unblinking adj ซึ่งไม่กระพริบตา

unblinkingly adv อย่างไม่กระพริบตาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top