blaze

แปลว่า


n เปลวไฟ
ความหมายเหมือนกับ: conflagration , firestorm , flame
vi (ดวงตา)ส่องแสงจ้าเนื่องจากมีอารมณ์รุนแรง
vi ลุกโพลง
ความหมายเหมือนกับ: blow up , break out , erupt
คำที่เกี่ยวข้อง: ลุก , พลุ่ง
คำตรงข้าม: contain , hold
vi ส่องแสงจ้า
ความหมายเหมือนกับ: fulgurate , glimmer , glisten