blasphemous

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการดูหมิ่นเหยียดหยาม
ความหมายเหมือนกับ: profane , irreligious
คำที่เกี่ยวข้อง: อันหยาบคาย
คำตรงข้าม: religious , pious