billet

แปลว่า


n ที่พักชั่วคราว (โดยเฉพาะสำหรับทหาร)
n คำสั่งทางทหารเกี่ยวกับสถานที่พักชั่วคราว
vt จัดค่ายพักชั่วคราว
ความหมายเหมือนกับ: camp , berth
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดที่พักชั่วคราว
vt สั่งให้ไปพักยังที่พักชั่วคราว
n ตำแหน่งงาน
ความหมายเหมือนกับ: job , position
n ท่อนไม้ชิ้นเล็กๆ
n ท่อนเหล็กหรือโลหะ