bias

แปลว่า


n อคติ
ความหมายเหมือนกับ: prejudice
คำที่เกี่ยวข้อง: ลำเอียง , ฉันทาคติ
n เส้นเอียง
คำที่เกี่ยวข้อง: เส้นทแยง , เส้นเฉียง
vt ทำให้มีความลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: antipathy
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้มีอคติ , ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)
adv ที่มีลักษณะเอียง
คำที่เกี่ยวข้อง: เฉียง

คำที่มี "bias" ในคำ


biased adj ที่ซึ่งลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: prejudiced
คำตรงข้าม: unbiased , unprejudiced

bias against phrv มีอคติกับ

biased stubborn adj หัวรั้น
ความหมายเหมือนกับ: opinionated , hardheaded

unbiased adj ซึ่งไม่ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: fair
คำตรงข้าม: prejudiced

unbiassed adj ซึ่งไม่ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: fair
คำตรงข้าม: prejudiced

unbiassedly adv อย่างไม่ลำเอียง
ความหมายเหมือนกับ: truly

favourable bias n ความอยุติธรรมค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top