bewilder

แปลว่า


vt งุนงง
ความหมายเหมือนกับ: baffle , confuse , perplex
คำตรงข้าม: enlighten

คำที่มี "bewilder" ในคำ


bewildered adj งุนงงอย่างที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: perplexed

bewildering adj ทำให้สับสนงุนงง

bewilderment n ความฉงนสนเท่ห์
ความหมายเหมือนกับ: perplexityค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top