between the devil and the deep blue sea

แปลว่า


idm อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างสองสิ่งที่เสี่ยงและไม่ต้องการทั้งคู่