bereave

แปลว่า


vt ทำให้สูญเสีย
คำที่เกี่ยวข้อง: พลัดพราก

คำที่มี "bereave" ในคำ


bereaved adj ซึ่งสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

bereavement n การสูญเสียญาติหรือเพื่อสนิท

bereave of phrv ทำให้สูญเสียค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top