behavioral

แปลว่า


adj เกี่ยวกับพฤติกรรม
ความหมายเหมือนกับ: behavioural
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับบุคลิกภาพ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top