beforehand

แปลว่า


adv ก่อนเวลา
ความหมายเหมือนกับ: before
คำที่เกี่ยวข้อง: ไว้ก่อน , ล่วงหน้า
คำตรงข้าม: after

ตัวอย่างประโยค


Let me know beforehand. บอกให้ฉันรู้ล่วงหน้าก่อนนะ