beatific

แปลว่า


adj ซึ่งปิติยินดี
ความหมายเหมือนกับ: blissful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีความอิ่มเอิบใจ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top