bearable

แปลว่า


adj ทนได้
ความหมายเหมือนกับ: tolerable
คำที่เกี่ยวข้อง: รับไหว

คำที่มี "bearable" ในคำ


unbearable adj ซึ่งเหลือทน
ความหมายเหมือนกับ: intolerable , distressful
คำตรงข้าม: tolerableค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top