be unpalatable

แปลว่า


vt ทำให้เก่า (อาหาร)
ความหมายเหมือนกับ: turn sour , spoil
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้ไม่สด


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top