be under an illusion

แปลว่า


idm เห็นภาพลวงตา
ความหมายเหมือนกับ: labour under
คำที่เกี่ยวข้อง: เป็นมายา , นึกว่าเป็นจริง (แต่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริง) , เป็นภาพหลอน