be out of all proportion to

แปลว่า


idm ไม่เข้ากัน (ขนาดหรือรูปร่าง)
idm เกินหรือน้อยกว่าความเป็นจริง
ความหมายเหมือนกับ: get out of
คำที่เกี่ยวข้อง: เกินจริง