be on

แปลว่า


phrv ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า)
ความหมายเหมือนกับ: put on
คำที่เกี่ยวข้อง: เปิดอยู่ , กำลังทำงาน , กำลังใช้งาน
phrv เกิดขึ้น
คำที่เกี่ยวข้อง: จัดขึ้น
phrv รับหน้าที่
คำที่เกี่ยวข้อง: รับภาระ , รับผิดชอบ
phrv เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)
phrv อยู่กับที่
ความหมายเหมือนกับ: keep on , remain on , stay on
คำที่เกี่ยวข้อง: ถูกที่ , เข้าที่
phrv อยู่ในเส้นทาง
ความหมายเหมือนกับ: keep on , remain on , stay on
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ในทิศทาง
phrv รับประทานยาเป็นประจำ
ความหมายเหมือนกับ: keep on
คำที่เกี่ยวข้อง: รับประทานยาสม่ำเสมอ
phrv (พนัน) เข้าข้าง
ความหมายเหมือนกับ: bet on
คำที่เกี่ยวข้อง: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย