be down for

แปลว่า


phrv เข้ามาเป็นอันดับที่ (การแข่งขัน)
ความหมายเหมือนกับ: enter for
คำที่เกี่ยวข้อง: มีชื่อเข้ามา , ติดอันดับ