be at the top of

แปลว่า


vt อยู่บนยอด (คำทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: be above
คำที่เกี่ยวข้อง: อยู่ข้างบน , อยู่เหนือ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top