be above

แปลว่า


phrv อยู่สูงกว่า
ความหมายเหมือนกับ: be over
phrv มีมากกว่า
ความหมายเหมือนกับ: be over
phrv มีตำแหน่งสูงกว่า
phrv มีมาตรฐานสูงกว่า
คำที่เกี่ยวข้อง: ประพฤติตัวดีกว่า