batik

แปลว่า


n การพิมพ์ผ้าด้วยมือ
ความหมายเหมือนกับ: tie-dyeing
คำที่เกี่ยวข้อง: เทคนิคการย้อมสีสิ่งทอด้วยมือโดยใช้ขี้ผึ้งเป็นตัวปกคลุมส่วนที่ไม่ต้องการย้อม , สิ่งทอที่ย้อมสีโดยวิธีดังกล่าว
n ผ้าบาติก