basic

แปลว่า


adj จำเป็นที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: fundamental
คำที่เกี่ยวข้อง: สำคัญที่สุด
adj พื้นฐาน
คำที่เกี่ยวข้อง: รากฐาน , มูลฐาน , อันดับแรก , สำคัญ
adj ธรรมดา
adj เป็นด่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: ลักษณะด่าง
n ภาษาเบสิก
คำที่เกี่ยวข้อง: โปรแกรมภาษาของคอมพิวเตอร์

ตัวอย่างประโยค


We train them basic. เราฝึกพื้นฐานให้พวกมัน
Why can't you even solve a basic question like that? ทำไมเธอถึงแก้โจทย์พื้นฐานอย่างนั้นไม่ได้นะ

คำที่มี "basic" ในคำ


basic training n การฝึกทางทหารขั้นพื้นฐาน (เมื่อแรกเข้าประจำการในกองทัพบก)
ความหมายเหมือนกับ: basic

basically adv โดยพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: generally

basics n ส่วนที่สำคัญที่สุด
ความหมายเหมือนกับ: fundamentals , essentials

basic structure n โครงสร้างพื้นฐาน
ความหมายเหมือนกับ: foundation , base

basic nature n เนื้อแท้
ความหมายเหมือนกับ: character , essenceค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top