barter

แปลว่า


n การแลกเปลี่ยนสินค้า
ความหมายเหมือนกับ: trade
คำที่เกี่ยวข้อง: แลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของ
vi เจรจาต่อรอง
ความหมายเหมือนกับ: trade
คำที่เกี่ยวข้อง: ต่อรองการค้า