baptize

แปลว่า


vt ทำพิธีล้างบาปในศาสนาคริสต์
ความหมายเหมือนกับ: purify , immerse
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำพิธีตั้งชื่อในศาสนาคริสต์