banned

แปลว่า


adj ที่ไม่ได้รับอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: prohibited
คำที่เกี่ยวข้อง: ต้องห้าม
คำตรงข้าม: allowed


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top