ballot

แปลว่า


n วิธีลงคะแนนเสียงแบบลับ
ความหมายเหมือนกับ: election
vi ลงคะแนน
ความหมายเหมือนกับ: vote
คำที่เกี่ยวข้อง: ออกเสียงลงคะแนน , จับสลาก

คำที่มี "ballot" ในคำ


ballot box n หีบหรือกล่องใส่บัตรลงคะแนน
ความหมายเหมือนกับ: polling place , polling booth

ballot paper n ใบลงคะแนน

ballot for phrv ออกเสียงให้ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top