bactericide

แปลว่า


n สารที่ใช้ฆ่าเชื้อโรค
ความหมายเหมือนกับ: sterilizer , antiseptic
คำตรงข้าม: pollutant , infectant , contaminator


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top