backhand

แปลว่า


vt กลับหลังมือตี
n ท่าตีโดยหันหลังมือออกนอกตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: การตีลูกบอลทางตรงข้ามกับมือที่ถือไม้ตี
คำตรงข้าม: forehand
n การเขียนคัดลายมือที่เอนไปทางซ้าย
คำที่เกี่ยวข้อง: การคัดลายมือที่หันไปทางซ้าย