baboon

แปลว่า


n ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ape

รูปภาพ


baboon ลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งลิงขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง

หมวดคำ