award a mark of honor

แปลว่า


vt มอบหรือประดับรางวัลเพื่อยกย่องความกล้าหาญ
ความหมายเหมือนกับ: award a decoration to , honor
คำที่เกี่ยวข้อง: ติดเหรียญกล้าหาญ , ประดับเกียรติยศ