averse

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ชอบ
ความหมายเหมือนกับ: unfavorable
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งรังเกียจ , ซึ่งคัดค้าน
คำตรงข้าม: agreeable