auto

แปลว่า


prf ตัวเอง
ความหมายเหมือนกับ: self
n รถ (คำไม่เป็นทางการ)
ความหมายเหมือนกับ: automobile , car , vehicle
prf โดยตัวเอง
คำที่เกี่ยวข้อง: ตัวเอง , โดยอัตโนมัติ