authorize

แปลว่า


vt ให้อำนาจ
ความหมายเหมือนกับ: empower , commission
คำที่เกี่ยวข้อง: มอบอำนาจ , ให้สิทธิ , อนุญาต

ตัวอย่างประโยค


I didn't authorize you to leave. ฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณออกไป