authorization

แปลว่า


n การอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: authority , sanction
n เอกสารอนุญาต
ความหมายเหมือนกับ: mandate
คำที่เกี่ยวข้อง: เอกสารมอบอำนาจ