authoritative example

แปลว่า


n ตัวอย่างหรือแบบอย่างที่มีมาก่อน
ความหมายเหมือนกับ: pattern
คำที่เกี่ยวข้อง: เรื่องราวแต่ก่อน , ขนบธรรมเนียมหรือประเพณีที่มีมาก่อน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top