attainable

แปลว่า


adj ที่สามารถได้มา
ความหมายเหมือนกับ: obtainable
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่สามารถทำให้สำเร็จ
adj ซึ่งเอื้อมถึง
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งเข้าถึงได้