atlas

แปลว่า


n กระดูกสันหลังส่วนคอที่ค้ำศีรษะ
n หนังสือแผนที่
ความหมายเหมือนกับ: book of maps
คำที่เกี่ยวข้อง: สมุดแผนที่

รูปภาพ


atlas หนังสือแผนที่หนังสือแผนที่

หมวดคำ