at the end of the day

แปลว่า


idm เมื่อหมดวัน
idm เมื่อไตร่ตรองทุกอย่างแล้ว (ใช้กล่าวก่อนเข้าสู่สิ่งสำคัญ)
คำที่เกี่ยวข้อง: เมื่อพิจารณาทุกอย่างแล้ว