assumption

แปลว่า


n การสมมติ
ความหมายเหมือนกับ: presupposition , supposition
คำที่เกี่ยวข้อง: การสันนิษฐาน , การนึกคะเน
n สมมติฐาน
ความหมายเหมือนกับ: hypothesis , premise
คำที่เกี่ยวข้อง: ข้อสมมติฐาน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top