assert

แปลว่า


vt ถือสิทธิ์
คำที่เกี่ยวข้อง: อ้าง , แสดงสิทธิ์
vt ยืนยัน
ความหมายเหมือนกับ: affirm , declare
คำที่เกี่ยวข้อง: ยืนกราน
คำตรงข้าม: deny , controvert