aspiring

แปลว่า


adj ที่ต้องการ
ความหมายเหมือนกับ: ambitious
คำที่เกี่ยวข้อง: ที่ปรารถนาให้ถึงจุดหมาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top