asperity

แปลว่า


n ความหยาบคาย
n ความรุนแรง
ความหมายเหมือนกับ: sharpness , unkindness , hardheartedness
คำที่เกี่ยวข้อง: ความเข้มงวด , ความกวดขัน , ความเคร่ง , ความยากลำบาก , ความแม่นยำ , การลงโทษอย่างรุนแรง
คำตรงข้าม: kindness , pity , softness