ascetic

แปลว่า


adj เกี่ยวกับการบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด
ความหมายเหมือนกับ: self-denying
adj เข้มงวด
ความหมายเหมือนกับ: severe
คำที่เกี่ยวข้อง: เคร่งครัด
n ผู้บำเพ็ญตบะ