ascend

แปลว่า


vi ขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: upward , go up
คำที่เกี่ยวข้อง: ขึ้นสูง
vt เคลื่อนที่ไปยัง
vt ปีน
ความหมายเหมือนกับ: mount , climb
คำที่เกี่ยวข้อง: ปีนขึ้น
vt รับตำแหน่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: ขึ้นครองราชย์