as yet

แปลว่า


idm จนกระทั่งเดี๋ยวนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: จนบัดนี้ , ตอนนี้ , จนถึงตอนนี้
idm จนถึงเดี๋ยวนี้
คำที่เกี่ยวข้อง: จนถึงปัจจุบัน