as before

แปลว่า


adv ในสภาพเดิม
ความหมายเหมือนกับ: still the same
คำที่เกี่ยวข้อง: ตามเดิม , เหมือนเดิม


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top