array

แปลว่า


n การจัดเรียงตามลำดับ
ความหมายเหมือนกับ: arrangement , order
n เครื่องแต่งกาย
ความหมายเหมือนกับ: full dress
vt จัดระเบียบแถว
ความหมายเหมือนกับ: marshal
vt แต่งกาย
คำที่เกี่ยวข้อง: แต่งตัว