aromatic

แปลว่า


adj ที่มีกลิ่มหอม
ความหมายเหมือนกับ: sweet-smelling , odorous
คำที่เกี่ยวข้อง: หอม
n พืชหรือยาที่มีกลิ่นหอม