armour

แปลว่า


n เปลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: สิ่งห่อหุ้ม , หนัง
n สิ่งป้องกัน
n เสื้อเกราะ
ความหมายเหมือนกับ: protection , covering
คำที่เกี่ยวข้อง: เกราะป้องกัน
vi ใส่เสื้อเกราะ
vt ใส่เสื้อเกราะ